×
Too much buffering?
We would suggest you to use Cloudflare DNS. Please click here for instruction.
Change server:
The Wages of Fear (1953)

The Wages of Fear (1953)

(8.1 / 585 votes)
Watch Trailer

ดูหนังออนไลน์ ดูหนังฟรี เรื่อง The Wages of Fear (1953)

The Wages of Fear (1953) ในหมู่บ้านที่ทรุดโทรมในอเมริกาใต้ ชายสี่คนได้รับการว่าจ้างให้ขนส่งการขนส่งไนโตรกลีเซอรีนแบบเร่งด่วนโดยไม่มีอุปกรณ์ที่จะทำให้ปลอดภัย

ในป่าของอเมริกาใต้ จำเป็นต้องใช้ไนโตรกลีเซอรีนในแหล่งน้ำมันที่อยู่ห่างไกล บริษัทน้ำมันจ่ายคนสี่คนเพื่อส่งเสบียงในรถบรรทุกสองคัน การแข่งขันที่ตึงเครียดเกิดขึ้นระหว่างผู้ขับขี่ทั้งสองกลุ่มบนถนนห่างไกลที่ทุรกันดาร ซึ่งการกระแทกเพียงเล็กน้อยอาจทำให้เสียชีวิตได้

You May Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *